สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 13 ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา e-mail : khorat@doae.go.th,it.kasetkhorat@gmail.com