จังหวัด ขอเรียนเจ้าหน้าที่อำเภอทุกอำเภอ ได้ทราบว่า การเผยแพร่ภาพกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ ในเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา นั้น จังหวัดได้ชี้แจงขั้นตอน ตามหนังสือ ที่นม ๐๐๐9/ว๑๘๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร สิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น จะเป็นขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด แล้วผู้รับผิดชอบงานเว็บไซต์จังหวัดจะดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดมาลงที่เว็บของสำนักงานเกษตรจังหวัดเอง หรือส่งข่าวมาได้ที่ e-mail.it.kasetkhorat@gmail.com หากดำเนินการล้าช้าไปบ้าง ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
(เรียงลำดับจากวันที่อัพโหลดขึ้นเว็บ)
นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอโนนแดง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดงร่วมจัดกิจกรรมการประกวดหุ่นฟาง - ธิดาข้าว การประกวดผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ การแข่งขันผัดหมี่-ส้มตำ หุงข้าวหม้อดิน ข้าวหลามบอกใหญ่ กีฬาพื้นบ้าน การออกร้านแสดงสินค้า OTOP และสาธิตอาชีพ ในงาน ” วันข้าวใหม่ปลามัน” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (2012-12-28 08:47:25)
นายสมนึก ชูบุบผา รักษาการแทนเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม มอบหมายให้นายวัชระ ทองสุขนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ตำบลช่อระกา ออกประชาคมภัยแล้งม.1-9 ตำบลช่อระกา เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2555 ณ ศาลากลางบ้านทุกหมู่บ้าน (2012-12-27 16:33:35)
นายสมนึก ชูบุบผา รักษาการแทนเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม และนายบันเทิง ชาวสวน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ม.1 บ้านห้วยชงโค ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น (2012-12-27 16:17:07)
นายสมนึก ชูบุบผา รักษาการแทนเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม หมอบหมายให้ นายบันเทิง ชาวสวน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจสอบ หมายเลขบัญชีธนาคารและ ตรวจสอบ รายชื่อ กษ.02 เพื่อยื่นยันข้อมูล ก่อนประชุม ก.ช.ภ.อ พื้นที่ภัยแล้งตำบลวังโพธิ์ ม.1-6 ณ ศาลากลางบ้านทุกหมู่บ้านในวันที่ 26 ธันวาคม 2555(2012-12-27 16:08:41)
นายสมนึก ชูบุบผา รักษาการแทนเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม หมอบหมายให้ นายบันเทิง ชาวสวน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกประชาคมพื้นที่ภัยแล้งตำบลวังโพธิ์ ม.1-6 ณ ศาลากลางบ้านทุกหมู่บ้านในวันที่ 13-19 ธันวาคม 2555(2012-12-27 15:59:42)
นายสมนึก ชูบุบผา รักษาการแทนเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านร่วมพิธี 5 ธันวาคม มหาราช ปี 2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม(2012-12-27 15:51:06)
นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมืองนครราชสีมา (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ โดยนายสมชาติ แสงอินทร์ เกษตรอำเภอเมืองนครรชาสีมา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น ๓ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕(2012-12-27 13:24:07)
นายสมชาติ แสงอินทร์ เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสำรอง วรภาพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันหุงข้าวกระทะใบบัว ในงานวันนัดพบเกษตรกรตำบลหนองไข่น้ำ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ เกษตรกร และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ ให้ความสนใจและร่วมแข่งขัน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕(2012-12-27 12:44:05)
นายสมชาติ แสงอินทร์ เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ อาภรณ์วิชานพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายคนึงศักดิ์ พรหมดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้บริการวิเคราห์แร่ธาตุอาหารในดินแก่เกษตรกร ในงานวันนัดพบเกษตรกรตำบลหนองไข่น้ำ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕(2012-12-27 12:41:50)
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันส้มตำลีลาและผัดหมี่โคราช ในงานวันนัดพบเกษตรกรตำบลหนองไข่น้ำ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ มีกลุ่มเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ ให้ความสนใจและเข้าร่วมแข่งขัน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕(2012-12-27 12:01:03)
นายวีระ ชาติวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมตัดสินการประกวดผลผลิตมันสำปะหลัง ในงานวันนัดพบเกษตรกรตำบลหนองไข่น้ำ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕(2012-12-27 11:34:18)
นางทัศนียา รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต ๔ จังหวัดนครราชสีมา และนายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนีย์ธร นายอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานงานทอดผ้าป่าสามัคคีของชมรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอโนนสูง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอฯ(2012-12-27 10:33:33)
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติร่วมงานวันนัดพบเกษตรกรตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พร้อมชม กิจกรรมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา ผัดหมี่โคราช และการหุงข้าวกระทะใบบัว โดยมี นายสมชาติ แสงอินทร์ เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา และ นายสัญญา พรโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕(2012-12-27 09:36:45)
นายอภิสิทธิ์ ธีรภูวฤทธิ์ นายอำเภอโชคชัย รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดนครราชสีมา ประธานเปิดงานวันนัดพบเกษตรกรตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ นายสมชาติ แสงอินทร์ เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้การต้อนรับ และ นายสัญญา พรโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕(2012-12-27 09:07:23)
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกร้านจำหน่ายขนมกะหรี่ปั๊บ ในงานคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕(2012-12-27 08:39:41)
นางสาวเพ็ญภัค เสาวภาคย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรีร่วมนายสวาท ใจเมตตา ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.)บ้านหนองรังและคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาร่วมจัดนิทรรศการ สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราไตรโคเดอร์มา น้ำหมักผลไม้สุก และน้ำหมักหน่อกล้วย ให้กับยุวนักเรียนและเกษตรกรผู้สนใจ ในงานคลินิกเกษตรงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕(2012-12-27 08:27:54)
นายสมเกียรติ สืบอนันต์ เกษตรอำเภอครบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรีและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ในงานคลินิกเกษตรงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเทิดพระเกียรติระดับประเทศ ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕(2012-12-27 08:25:32)
นายธรรมรัตน์ หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 ณ ตลาดกลางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา(2012-12-27 08:24:20)
นายสมเกียรติ สืบอนันต์ เกษตรอำเภอครบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าวโพดหวานต้มสุก ข้าวโพดหวานฝักสด ฝรั่ง มะละกอฮอลแลนด์ ขนุน ถั่วลิสงต้มและมันเทศน์ต้ม จำหน่าย ในงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ (2012-12-27 08:23:09)
การประกวดผลผลิตทางการเกษตร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (2012-12-27 08:21:44)
นายสมเกียรติ สืบอนันต์ เกษตรอำเภอครบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรีและตัวแทนเกษตรกรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ส่งประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๔๐ ตัวอย่าง เนื่องในงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.(2012-12-27 08:20:54)
นางประภา ไตรยนำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำรวจและประเมินผลผลิตทางการเกษตร อาทิ สวนมะละกอของเกษตรตำบลแชะ และไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อส่งประกวดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (2012-12-27 08:17:19)
นายอุดม ไวยสูงเนิน เกษตรอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (2012-12-27 08:16:11)
นายธีระวัฒน์ บุษสระเกษ เกษตรอำเภอหนองบุญมาก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก มอบสมุดทะเบียนเกษตรกร และใบรับรองมันสำปะหลังแก่เกษตรกรตำบลหนองตะไก้ ณ โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม หมู่ ๒ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ (2012-12-27 07:49:40)
นายธีระวัฒน์ บุษสระเกษ เกษตรอำเภอหนองบุญมาก และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ตลาด อตก. อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก ได้ส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดกระเช้าพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพ , ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดมันสำปะหลังคุณภาพดี และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดมะละกอสุก ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ (2012-12-27 07:44:52)
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับอำเภอหนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ สมาคมเฟื่องฟ้าอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จัดการประกวดเฟื่องฟ้า ในงานเฟื่องฟ้างามอำเภอหนองบุญมาก มีการจัดการประกวดเฟื่องฟ้าประเภทสวยงาม แบ่งเป็นสามขนาด ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จัดงานระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (2012-12-27 07:42:51)
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอหนองบุญมาก ออกให้บริการแก่เกษตรกรตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองยายเทียม หมู่ ๗ ตำบลหนองบุนนาก มีเกษตรกรให้ความสนใจ และขอเข้ารับการบริการปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร สอบถามข้อมูลโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี /โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ (2012-12-27 07:41:01)
นายชาญวุฒิ ธรีรุจาคม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตัวแทนคณะอนุกรรมการกำกับดูแลโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ ร่วมตรวจสอบโรงแป้ง/ลานมันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมโครงการฯ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ (2012-12-27 07:39:35)
นายธีระวัฒน์ บุษสระเกษ เกษตรอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก มอบสมุดทะเบียนเกษตรกร และใบรับรองมันสำปะหลังแก่เกษตรกรตำบลหนองไม้ไผ่ ณ วัดสระมะค่า หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (2012-12-27 07:34:36)
คณะอนุกรรมการสำรวจ/ตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหายจากภัยพิบัติฝนทิ้งช่วงระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๕ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในพื้นที่ประสบภัย ๕ ตำบล อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (2012-12-27 07:32:18)
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสีดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอสีดา (ก.ช.ภ.อ. สีดา) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสีดา (2012-12-26 23:30:14)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 นายฉลาด นันทโพธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะได้ติดตามประเมินผลการประกวดกลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านแฝก-โนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายมนิตย์ สอพิมาย เกษตรอำเภอสีดา เป็นผู้นำในการต้อนรับ(2012-12-26 23:27:16)
สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ ส่งผลผลิตเข้าประกวดในงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ณ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา(2012-12-26 20:32:52)
สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ ออกตรวจจุดรับจำนำข้าวก่อนเปิดจุดรับจำนำ(2012-12-26 20:27:25)
สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ ออกสำรวจพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้ง(2012-12-26 20:19:30)
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 นางพรทิพย์ ชนะสาย เกษตรอำเภอพระทองคำ นำทีมเจ้าหน้าที่สาธิตการแปรรูปกล้วยและแปรรูปมะพร้าว พร้อมกับแจกกล้าไม้จากศูนย์ฯ (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านนำร่องปลอดยาเสพติด ณ บ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ที่ 16 ตำบลเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา(2012-12-26 18:05:28)
นางพรทิพย์ ชนะสาย เกษตรอำเภอพระทองคำ เป็นคณะทำงานการจัดกระเช้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2555(2012-12-26 18:04:43)
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 นางสุภาภรณ์ ชัยจันทึก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดประชุมรประจำเดือนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับตำบล ณ หอประชุมปริสุทโธอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา(2012-12-26 18:03:24)
สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัยได้ให้นำโดยนายศักดิ์ศรี ล้อมไธสง เกษตรอำเภอปักธงชัย ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการรับจำนำข้าวระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย วันที่ 20 ธันวาคม 55 (2012-12-26 17:14:18)
สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัยได้ให้เจ้าหน้าที่และกลุ่มแม่บ้านร่วมงาน มหกรรม 7 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 7 – 16 ธันวาคม 55 (2012-12-26 17:13:10)
สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัยได้ให้นำโดยนายศักดิ์ศรี ล้อมไธสง เกษตรอำเภอปักธงชัย ร่วมงานเทศกาลผ้าไหมและของดี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย อ.ปักธงชัยวันที่ 10-16 ธันวาคม 2555 (2012-12-26 17:12:00)
สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัยได้ให้นำโดยนายศักดิ์ศรี ล้อมไธสง เกษตรอำเภอปักธงชัย ร่วมงานอำเภอ (ยิ้ม) เคลื่อนที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ณ วัดวังวารีวน ต.ตูม อ.ปักธงชัยวันที่ 7 ธันวาคม 2555 (2012-12-26 17:09:09)
นายสมเกียรติ สืบอนันต์ เกษตรอำเภอครบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ติดตามตรวจสอบจุดรับจำนำข้าว ลานสินทรัพย์อุดม ตำบลครบุรีใต้ และลานมันตั้งไท้เส็ง ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๔๕-๑๖.๓๐ น. (2012-12-26 16:40:38)
นายสมเกียรติ สืบอนันต์ เกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกบัวประดับในกระถางเพื่อการค้า ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเดือนละ ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท บางเดือนสร้างรายได้สูงถึง ๘๐,๐๐๐ บาท
นางสาวโชตมณี มียอด และนางประภา ไตรยนำ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี และคณะทำงานฯ ของอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับตัวแทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา คณะทำงานเพื่อดำเนินการตามนโยบายการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบสต๊อคสินค้าก่อนเปิดจุดรับจำนำมันสำปะหลัง จำนวน ๖ ลาน ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.(2012-12-26 16:37:46)
นายสมเกียรติ สืบอนันต์ เกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลครบุรี อำเภอครบุรีเพื่อชี้แจงโครงการจำนำข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖ กรณี ร่วมคณะกรรมการตรวจสอบเกษตรกรที่ยื่นจำนำผลผลิตมากเกินผลผลิตในใบรับรองผลผลิตข้าว ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ เทศบาลไทรโยง-ไชยวาล (2012-12-26 16:36:12)
นายสมเกียรติ สืบอนันต์ เกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันเฉลิมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในภาคเช้า และร่วมเดินขบวนและพิธีวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยในภาคเย็น ณ บริเวณสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอครบุรี (2012-12-26 16:33:20)
นายสมเกียรติ สืบอนันต์ เกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมอาสาสมัครอำเภอครบุรี ประจำเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๕ โดยมีนายภานุพงค์ คงเจริญถิ่น ประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอครบุรีเป็นผู้ขับเคลื่อนและชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการเกษตรที่ผ่านมา และประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรวมพลคนเกษตรในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นี้ มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ๑๕๓ คน ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี(2012-12-26 16:31:21)
นายฉนาภูมิ หงษ์สูง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดผลผลิตมันสำปะหลัง ร่วมกับนางสาวเพ็ญภัค เสาวภาคย์ และนางประภาไตรนำ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สุ่มวัดผลผลิตมันสำปะหลังพื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๖ แปลง ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕-๓ ธันวาคม ๒๕๕๕(2012-12-26 16:28:16)
นายฉนาภูมิ หงส์สูง และนางประภา ไตรยนำ นักวิชาการส่งเสริมเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอาสามสมัครเกษตรหมู่บ้านตรวจวัดน้ำหนักและเปอร์เซ็นแป้งของมันสำปะหลังของเกษตรกรพื้นที่ปลูกอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (2012-12-26 16:25:44)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมและ ศบกต.หนองงูเหลือม จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปรับปรุงดิน แก่เกษตรกรจำนวน 80 ราย โดยมี นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน และนายพงษ์ศักดิ์ เริ่มสูงเนิน เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียติ พร้อมเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อบต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 (2012-12-26 15:59:22)
นายพงษ์ศักดิ์ เริ่มสูงเนิน เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกระดับอำเภอ ให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 14 ได้ตรวจโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ณ โรงสีเจียเม้ง ต.หนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 (2012-12-26 15:58:08)
สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดย นายพงษ์ศักดิ์ เริ่มสูงเนิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ศบกต.หนองงูเหลือม และอาสาสมัครเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 (2012-12-26 15:57:04)
เกษตรอำเภอโชคชัย นายทวี จงปัตนา พร้อมด้วยนายลัสดา คำสอน, นางบัวพิศ ดุริยจรรยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายนำ ปลอดกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ออกสุ่มตรวจแปลงข้าว ที่ประสบภัยแล้ง ณ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ (2012-12-26 14:37:03)
นายทวี จงปัตนา เกษตรอำเภอโชคชัย เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัยเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ที่ทำการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ (2012-12-26 13:46:00)
นายทวี จงปัตนา เกษตรอำเภอโชคชัยและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ เยี่ยมชม Smart Office สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ (2012-12-26 13:44:38)
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีเกษตรอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาทุกคน และข้าราชการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๐ คน ในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (สัญจร)ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา(2012-12-26 13:43:02)
เกษตรอำเภอโชคชัย นายทวี จงปัตนา มอบหมายให้นางโสมทัศน์ อภิรักษ์โยธิน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายลัสดา คำสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และทีมเจ้าหน้าที่ ออกสุ่มผลผลิตข้าวนาปี และมันสำปะหลัง ประจำปี ๒๕๕๕ ที่ตำบลพลับพลา,ตำบลกระโทก,ตำบลท่าจะหลุง,ตำบลทุ่งอรุณและตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ (2012-12-26 13:39:56)
นายชูศักดิ์ อักษรวงศิลป์ เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว นำกลุ่มยุวเกษตรกรที่ได้รับโควตาพิเศษสำหรับกลุ่มยุวนอกโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอวังน้ำเขียว 1 กลุ่ม จำนวน ๕ คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาเพื่อตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก(2012-12-26 11:46:16)
นายชูศักดิ์ อักษรวงศิลป์ เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว มอบหมายให้นายสมทบ พู่เข็มประยูร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลวังหมี เข้าชี้แจงรายละเอียดเรื่องการเกิดภัยธรรมชาติ และการปฏิบัติตัวเมื่อพบผลผลิตทางการเกษตรเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี (2012-12-26 11:43:26)
นายชูศักดิ์ อักษรวงศิลป์ เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว (2012-12-26 11:41:23)
นายชูศักดิ์ อักษรวงศิลป์ เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางอำเภอวังน้ำเขียวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว(2012-12-26 11:38:33)
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงานประเพณีประจำอำเภอเมืองยาง “ข้าวใหม่ปลามัน” ออกจัดนิทรรศการให้ความรู้ และจัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ (2012-12-26 11:08:05)
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยนางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองยาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีเกษตรตำบลทุกตำบล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ โดยมี นายประโยชน์ เลี่ยวสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเมืองยาง วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕(2012-12-26 11:04:44)
นายทนงศักดิ์ นิยมนา เกษตรอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้นางสาววิยะดา ศรีบุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกร่วมจัดทำเวทีประชาคมยืนยันผลการตรวจสอบพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ๒๑ หมู่บ้านของตำบลหนองแจ้งใหญ่และตำบลด่านช้าง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ (2012-12-26 07:23:14)
นายทนงศักดิ์ นิยมนา เกษตรอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจัดพุ่มเงิน-พุ่มทอง ร่วมถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา(2012-12-26 07:21:14)
นายทนงศักดิ์ นิยมนา เกษตรอาเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้ นางกีรพร ล้อมไธสง เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชานาญงาน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมอาชีพสตรีให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนคนทา ตำบลขุนทองเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านดอนคนทา ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา(2012-12-26 07:19:09)
นายทนงศักดิ์ นิยมนา เกษตรอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้นายเศรษฐ์ เลิศพฤติพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกร่วมจัดทำเวทีประชาคมยืนยันผลการตรวจสอบพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ๒๓ หมู่บ้านของตำบลเสมาใหญ่และตำบลดอนตะหนิน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ (2012-12-26 07:15:49)
นายทนงศักดิ์ นิยมนา เกษตรอำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้นายเศรษฐ์ เลิศพฤติพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นำรางวัลไปมอบให้กับนางเจริญศรี เตาะหนองนา เกษตรกรหมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตะหนิน เจ้าของมะพร้าวน้ำหอมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ งานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ตลาดกลางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา)(2012-12-26 07:13:42)
นายสุรศักดิ์ สิทธิไชย เกษตรอำเภอขามสะแกแสง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง ทุกท่าน พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอขามสะแกแสง ได้เข้าร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดยส่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลขามสะแกแสง และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลชีวึก เข้าร่วมประกวดจัดกระเช้าผักสมุนไพรได้รับรางวัลอันดับที่ 2 จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลชีวึก และรางวัลชมเชยจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลขามสะแกแสง ในวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สนง.อตก.จังหวัดนครราชสีมา อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา(2012-12-25 22:55:36)
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2555 โดย สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง ได้จัดให้มีการประกวดผลผลิตด้าน ได้แก่ การประกวดพริกพันธุ์ ยอดสนและพันธุ์ จินดา, การประกวดกล้วยน้ำว้าแก่จัดพร้อมบ่ม, มะละกอดิบ, มะละกอสุก, มะพร้าวน้ำหอม, บุกหัวใหญ่(บุกบ้าน), อ้อยผลิตน้ำตาล, มันสำปะหลังหัวใหญ่ , กระเช้าผลิตภัณฑ์จากพริก, กระเช้าผักพื้นบ้าน, การแข่งขันเด็ดขั้วพริก และ การแข่งขันกินวิบาก ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา(2012-12-25 22:53:12)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายสุรศักดิ์ สิทธิไชย เกษตรอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สนามที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา(2012-12-25 22:51:43)
นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์ นายอำเภอบัวลาย ประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติส่วนอำเภอบัวลาย (ก.ช.ภ.อ.) ได้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติส่วนอำเภอบัวลาย (ก.ช.ภ.อ.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง อำเภอบัวลาย จำนวน ๔ ตำบล ๔๕ หมู่บ้าน พื้นที่เสียหาย ๑๔๘๕๔.๕ ไร่ เกษตรกร๑๖๕๖ ราย วงเงิน ๙,๐๐๑,๘๒๗ บาท ณ ห้องประชุมอำเภอบัวลาย (ชั้น ๒) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕(2012-12-25 22:13:41)
 
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ถนนกำแหงสงคราม  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
e-mail : khorat@doae.go.th