ชมภาพกิจกรรมถัดไป
   
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการแจ้งหัวข้อราชการ/แผนงาน/โครงการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการดำเนินงาน รวมทั้งเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
นายสุขดี บุญลำพู เกษตรอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายพิทักษ์ เจริญผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกปอเทือง เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เป็นส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อย และยังเป็นพืชปุ๋ยสดที่บำรุงดินได้ดี ณ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางธัญธิตา ศรีสุระ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และหัวหน้าชุดนิเทศที่ 4 พร้อมคณะนิเทศ ได้ดำเนินการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนมกราคม 2556 ในพื้นที่สายที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนไทย และพระทองคำ ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2556 (2013-01-29 21:43:48)
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิสุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการดำเนินงานอบรมยุวเกษตรกรแบบมืออาชีพ” เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับอำเภอ จำนวน 35 คน โดยมีนายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดนครราชสีมา (2013-01-29 21:00:53)
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นำคณะข้าราชการของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ในงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖(2013-01-18 17:44:41)
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายวีรวุฒิ แก้วปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสมพิส ทองดีนอก เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้กับผู้ต้องขังที่เตรียมความพร้อมก่อนออกจากเรือนจำ ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖(2013-01-18 17:42:38)
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสมพิส ทองดีนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายวีรวุฒิ แก้วปรีชา นางสาวแก้วมณี กองคำฟู และนางขนิษฐา ศรีไกรเพ็ชร์ จากกลุ่มอารักขาพืช ร่วมบันทึกเสียงในรายการเกษตรสัมพันธ์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ในระบบ เอฟ เอ็ม ๑๐๕.๒๕ มฮ. ทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา ๑๑.๑๐ -๑๒.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖(2013-01-18 17:41:17)
นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นำคณะข้าราชการของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีด้วย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖(2013-01-18 17:39:07)
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อ้วนโพธิ์กลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายณัฐนาท สันทัดพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖(2013-01-18 17:36:51)
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการจังหวัด และโครงการกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๖ ผู้เข้ารับการชี้แจงประกอบด้วย เกษตรอำเภอ หัวหน้างานระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด รวม ๑๕๐ คน ณ โรงแรมซิ๊ตี้ พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖(2013-01-18 16:59:58)
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสมพิส ทองดีนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำคณะผู้สื่อข่าวรายการ ห้องข่าว ๗ สี สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ สี ไปถ่ายทำการปลูกส้มโอปลอดภัยจากสารพิษ การทำอาหารพื้นบ้านจากพืชผักสมุนไพร และแหล่งท่องเที่ยวอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
ฯ พณ ฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานเกษตรสุรนารี ๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรในงานด้วย เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
นายทวี จงปัตนา เกษตรอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นำคณะผู้สื่อข่าวรายการห้องข่าว ๗ สี ไปถ่ายทำการปลูกดาวเรืองเพื่อการค้า และการทำหินทราย ของหมู่บ้านหนองโสน ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดสัมมนา โครงการเกษตรก้าวหน้า หัวข้อ “ ก้าวหน้า ก้าวไกล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปศุสัตว์และพืชผล” ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์และไม้ผล จำนวน ๑๕๐ คน ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖
 
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ถนนกำแหงสงคราม  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
e-mail : khorat@doae.go.th