หลักรวมงา
"...เราไม่เป็นประเทศร่ำรวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ ประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตรากัน จะอยู่ได้ตลอดไป..."พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔.

เชิญรับฟังรายการ
เกษตรสัมพันธ์
ทาง FM 105.25 MHz
ทุกวันศุกร์ ( 11.00-12.00 น.)
........................................

เกษตรกรที่มีความประสงค์
จะเผยแพร่ความรู้
และแนะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
สามารถติดต่อได้สำนักงาน
เกษตร อำเภอในพื้นที่

........................................
เพลงจำขึ้นใจ
(เริ่มนับเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 56)
 
 
...........................................................................................................................................
ผู้ว่าฯโคราชเดินหน้าโครงการKorat Tapioca Model  ตั้งคณะทำงานถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกมันสำปะหลัง
เกษตรจังหวัดนครราชสีมาแนะนำเกษตรกรดูแลรักษาข้าวนาปรัง  ให้พิจาณาปลูกพืชผักที่ใช้น้ำน้อยในแหล่งที่มีปริมาณน้ำน้อย

เกษตรจังหวัดนครราชสีมาแนะนำให้เกษตรกรดูแลน้อยหน่าช่วงออกดอก

ไม่เผาตอซังไถกลบเป็นปุ๋ย ช่วยลดต้นทุนการผลิต ไม่เกิดมลพิษ ผลผลิตข้าวเพิ่ม

 

.......................................................................

เตือนภัย...เพลีย แป้ งถึงฤดูระบาดในมันสำปะหลัง
เตือนเกษตรกรเตรียมการในการควบคุมศัตรูข้าวนาปรัง
เตือนเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังให้ระวังหนอนกระทู้กล้า
แนะเกษตรกรให้จัดการข้าววัชพืชแบบผสมผสาน
เตือนเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังป้องกันหนอนกอข้าว
เตือนเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังให้ระวังโรคหัวเน่าเละและหัวเน่าแห้ง
เตือนเกษตรกรระวังโรคราดำมะม่วง
เตือนเกษตรกรระวังโรคแอนแทรกโนสในมะม่วง
 
ายณรงค์ การนา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะได้ออกติดตามการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากกระบาดศัตรูพืช ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๐ ราย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
<<อ่านรายละเอียด>>
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับอำเภอ ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2557 โดยใช้แนวทางการนำระบบ MRCF ไปใช้กับระบบการบริหารจัดการศัตรูพืช ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557
<<อ่านรายละเอียด>>
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จัดแนะแนวความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรให้กับผู้สมัครสอบ นวส.ของกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนสอบ โดยมีนางธัญธิตา ศรีสุระ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมทีมงาน นวส.ของจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นติวเตอร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557
<<อ่านรายละเอียด>>
นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางสาวรัชดา อิ่มเกต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง และนางสาวปาริชาติ อาภรณ์วิชานพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมจัดทาขอบเขตแปลงปลูกข้าวในภาพถ่ายดาวเทียม ในพื้นที่บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนาท อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557
<<อ่านรายละเอียด>>
นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายจรินทร์ พุ่มพวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอาเภอพิมาย และนางสาวปาริชาติ อาภรณ์วิชานพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมจัดทาขอบเขตแปลงปลูกข้าวในภาพถ่ายดาวเทียม ในพื้นที่บ้านฉกาจ หมู่ที่ 2 ตำบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557
<<อ่านรายละเอียด>>
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร ครั้งที่ 1/2557 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรระดับอำเภอ รวม 32 คน ณ โรงแรนโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557
<<อ่านรายละเอียด>>
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบสมาร์ทโฟนให้แก่เกษตรอำเภอทุกอำเภอ รวม 32 เครื่อง เพื่อปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร โดยใช้รูปแบบ MRCF System ในการนี้เกษตรอำเภอเรียนรู้วิธีการใช้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557
<<อ่านรายละเอียด>>
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นำคณะเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานและท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2557
<<อ่านรายละเอียด>>
นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ พร้อมด้วย นางขนิษฐา ศรีไกรเพ็ชร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวปาริชาติ อาภรณ์วิชานพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมจัดรายการ เกษตรสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา แจ้งข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรในระบบ FM 105.25 MZ ช่วงเวลา 11.00-12.00 น.
<<
อ่านรายละเอียด>>
   
เอกสารการสำรวจการจัดกลุ่มตำบล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล (ศบกต.) ปี 2557

สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดุแลการรับจำนำระดับจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2557

แบบฟอร์มการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 จังหวัดนครราชสีมา

ขอแจ้งเปลี่ยแปลงสถานที่ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2557 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เริ่มเวลา 09.00 น.

เรียน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดนคราชสีมา กำหนดจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานตื ปี 57 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 กิจกรรมภายในงานมีการละเล่นและกีฬาเชื่อมความสามัคคี ในการนี้ ให้เกษตรอำเภอแต่ละสาย เตรียมการจัดทีมร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน (ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรม)

   
       
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ถนนกำแหงสงคราม  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
e-mail : khorat@doae.go.th
,it.kasetkhorat@gmail.com