"...เราไม่เป็นประเทศร่ำรวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ ประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตรากัน จะอยู่ได้ตลอดไป..."พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔.

เชิญรับฟังรายการ
เกษตรสัมพันธ์
ทาง FM 105.25 MHz
ทุกวันศุกร์ ( 11.00-12.00 น.)
........................................

เกษตรกรที่มีความประสงค์
จะเผยแพร่ความรู้
และแนะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
สามารถติดต่อได้สำนักงาน
เกษตร อำเภอในพื้นที่

........................................
เพลงจำขึ้นใจ
(เริ่มนับเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 56)
 
 
 
 
 
 
...........................................................................................................................................

........................................................................................................

  จังหวัดนครราชสีมาเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

เกษตรจังหวัดนครราชสีมาเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  ปี 2557

  เกษตรจังหวัดนครราชสีมาแนะนำวิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตสูง
 

จังหวัดนครราชสีมาคืนความสุขให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2556 จ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ยอดเงินช่วยเหลือทั้งจังหวัดจำนวน 696 ล้านบาท

     
 
พลตรีวุฒิ แสงจักร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว และคืนความสุขให้เกษตรกร ตามแนวนโยบายลดต้นทุนการผลิตคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ (2014-08-21 18:19:37) 
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางธัญธิตา ศรีสุระหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำเจ้าหน้าที่และเกษตรอำเภอ รวม ๔๕ คน ไปศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗(2014-08-21 18:15:02) 
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางธัญธิตา ศรีสุระหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำเจ้าหน้าที่และเกษตรอำเภอ รวม ๔๕ คน ไปศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗(2014-08-21 18:12:51) 
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางธัญธิตา ศรีสุระหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำเจ้าหน้าที่และเกษตรอำเภอ รวม ๔๕ คน ไปศึกษาดูงาน Smart Office และการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ ตามระบบ MRCF ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗(2014-08-21 18:10:48) 
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเยี่ยมชมฟาร์มฮาร์โมนีไลฟ์ โดยมีนายโช โอกะ ผู้จัดการฟาร์มให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและพาเยี่ยมชมกิจการของฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มออแกนิก มีการปลูกโมโรเฮยะเป็นพืชหลักและพืชผักที่หลากหลาย รวมทั้งเลี้ยงวัวและเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์ ในการนี้ นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมต้อนรับคณะด้วย ณ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗(2014-08-20 15:23:56) 
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล(ภาคค่ำ) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ ข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗(2014-08-12 21:13:52) 
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ ข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗(2014-08-12 20:42:43) 
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ นการพัฒนาความรู้การผลิตสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน และการประชาสัมพันธ์ติดตามประเมินผลให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ จำนวน ๑๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ เขาใหญ่สายธารรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา(2014-08-04 16:11:36) 
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน อำเภอเมืองยาง และงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและคืนความสุขให้ชาวนา ณ อำเภอชุมพวง โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (2014-07-25 15:14:44) 
นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมคณะกรรมการคัดเลือก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามและประเมินผลงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง อำเภอลำทะเมชัย และอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ส่งประกวดระดับเขตต่อไป ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗(2014-07-21 22:39:59)
   
 เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพืชฤดูแล้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมส่งเสริมการเกษตร ขอส่งกรอบแนวทางการดำเนินงาน / แบบสำรวจและกำหนดแผน (สร.1) / แบบสำรวจความต้องการนอกเขตชลประทาน (สร.2) / แบบสำรวจความต้องการในเขตชลประทาน (สร.3) เพื่อประกอบการดำเนินงาน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 3 ไฟล

แบบรายงานการดำเนินงานในจุดนำร่อง MRCF (อำเภอละอย่างน้อย 1 จุด)

แจ้งเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต (หนังสือที่ นม 0009/ว 435ิ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557)ุ
ให้อำเภอดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานสรุปจำนวนสมุดทะเบียนเกษตรกร และแบบรายงานรายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/2558 ส่งจังหวัดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
งานนำเสนอ แนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/2558 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (นำเสนอเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ เขาใหญ่สายธาร รีสอร์ท)
แจ้งอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ดีเด่น ประจำปี 2557

ข่าววิทยุกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ นม 0009/949 เรื่อง รายชื่อร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
หนังสือที่ นม 0009/14316 เรื่อง แจ้งเตือนการจำหน่ายปุ๋ยรถเร่

หนังสือที่ นม 14317 เรื่อง จัดทำทะเบียนร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
แบบรายงานผลการดำเนินงานสำรวจร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ย สารเคมี เมล็ดพันธุ์)

รายชื่อร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา
   
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 13 ถนนกำแหงสงคราม  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
e-mail : khorat@doae.go.th
,it.kasetkhorat@gmail.com