"...เราไม่เป็นประเทศร่ำรวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ ประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตรากัน จะอยู่ได้ตลอดไป..."พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔.

เชิญรับฟังรายการ
เกษตรสัมพันธ์
ทาง FM 105.25 MHz
ทุกวันศุกร์ ( 11.00-12.00 น.)
........................................

เกษตรกรที่มีความประสงค์
จะเผยแพร่ความรู้
และแนะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
สามารถติดต่อได้สำนักงาน
เกษตร อำเภอในพื้นที่

........................................
เพลงจำขึ้นใจ
(เริ่มนับเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 56)
 
 
 
 
 
 
...........................................................................................................................................

........................................................................................................

  จังหวัดนครราชสีมาเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

เกษตรจังหวัดนครราชสีมาเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  ปี 2557

  เกษตรจังหวัดนครราชสีมาแนะนำวิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตสูง
 

จังหวัดนครราชสีมาคืนความสุขให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2556 จ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ยอดเงินช่วยเหลือทั้งจังหวัดจำนวน 696 ล้านบาท

     
 
พลตรีวุฒิ แสงจักร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว และคืนความสุขให้เกษตรกร ตามแนวนโยบายลดต้นทุนการผลิตคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ (2014-08-21 18:19:37) 
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางธัญธิตา ศรีสุระหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำเจ้าหน้าที่และเกษตรอำเภอ รวม ๔๕ คน ไปศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗(2014-08-21 18:15:02) 
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางธัญธิตา ศรีสุระหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำเจ้าหน้าที่และเกษตรอำเภอ รวม ๔๕ คน ไปศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗(2014-08-21 18:12:51) 
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางธัญธิตา ศรีสุระหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำเจ้าหน้าที่และเกษตรอำเภอ รวม ๔๕ คน ไปศึกษาดูงาน Smart Office และการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ ตามระบบ MRCF ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗(2014-08-21 18:10:48) 
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเยี่ยมชมฟาร์มฮาร์โมนีไลฟ์ โดยมีนายโช โอกะ ผู้จัดการฟาร์มให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและพาเยี่ยมชมกิจการของฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มออแกนิก มีการปลูกโมโรเฮยะเป็นพืชหลักและพืชผักที่หลากหลาย รวมทั้งเลี้ยงวัวและเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์ ในการนี้ นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมต้อนรับคณะด้วย ณ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗(2014-08-20 15:23:56) 
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล(ภาคค่ำ) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ ข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗(2014-08-12 21:13:52) 
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ ข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗(2014-08-12 20:42:43) 
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ นการพัฒนาความรู้การผลิตสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน และการประชาสัมพันธ์ติดตามประเมินผลให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ จำนวน ๑๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ เขาใหญ่สายธารรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา(2014-08-04 16:11:36) 
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน อำเภอเมืองยาง และงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและคืนความสุขให้ชาวนา ณ อำเภอชุมพวง โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (2014-07-25 15:14:44) 
นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมคณะกรรมการคัดเลือก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามและประเมินผลงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง อำเภอลำทะเมชัย และอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ส่งประกวดระดับเขตต่อไป ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗(2014-07-21 22:39:59)
   

เรียน คณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0009/20690 ลงวันที่ 22ตุลาคม 2557
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมาตรการการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ถึง สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2557 
เวลา 16.30 น. ซึ่งในช่วงระยะเวลารับสมัคร สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ ssnet
(http://ssnet.doae.go.th) หรือเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ (http://www.person.doae.go.th) หัวข้อ 
“การสมัครคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6”
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ มีดังนี้
1. เป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
โดยดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (ระดับ 6 เดิมในสายงานวิชาการ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับชำนาญงาน โดยดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน (ระดับ 5 เดิม) มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
         2.  ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (นสอ.) 
หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
ระดับกลาง (นบก.)
         3.  ปฏิบัติราชการหรือเคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมการเกษตรมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
         4.  เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท
โดยมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้
        
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
กรมส่งเสริมการเกษตรดังกล่าวทราบด้วย
แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558
(ที่ นม 0009/ ว5216 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557)

1,2 แผนรายวัน การออกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/2558 และ บัญชีควบคุมการจ่ายใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558
3. ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องในกรณีทีมีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
   
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 13 ถนนกำแหงสงคราม  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
e-mail : khorat@doae.go.th
,it.kasetkhorat@gmail.com