"...เราไม่เป็นประเทศร่ำรวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ ประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตรากัน จะอยู่ได้ตลอดไป..."พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔.

เชิญรับฟังรายการ
เกษตรสัมพันธ์
ทาง FM 105.25 MHz
ทุกวันศุกร์ ( 11.00-12.00 น.)
........................................

เกษตรกรที่มีความประสงค์
จะเผยแพร่ความรู้
และแนะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
สามารถติดต่อได้สำนักงาน
เกษตร อำเภอในพื้นที่

........................................
เพลงจำขึ้นใจ
(เริ่มนับเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 56)
 
 
 
 
 
 
...........................................................................................................................................

........................................................................................................

  จังหวัดนครราชสีมาเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

เกษตรจังหวัดนครราชสีมาเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  ปี 2557

  เกษตรจังหวัดนครราชสีมาแนะนำวิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตสูง
 

จังหวัดนครราชสีมาคืนความสุขให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2556 จ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ยอดเงินช่วยเหลือทั้งจังหวัดจำนวน 696 ล้านบาท

     
 
นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามและประเมินผลงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง อำเภอลำทะเมชัย และอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ส่งประกวดระดับเขตต่อไป ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเสวนายุทธการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในไร่มันสำปะหลัง และคณะกรรมการโครงการ Korat Tapioca Model ณ ห้องประชุมบริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรมจำกัด ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ออกติดตามและประเมินผลงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนตะแบง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ส่งประกวดระดับเขตต่อไป เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายภูวดล จันทศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มาทดสอบการใช้อุปกรณ์ Smart Office และระบบโปรแกรม Thaismartfarmer.net ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายมานพ ผินงูเหลือม เกษตรอำเภอห้วยแถลง ให้ความร่วมมือในการทดสอบและติดตั้งระบบ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางธัญธิตา ศรีสุระ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำคุณสุรางค์ศรี วาเพชร และทีมงานจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมชมและ

ให้คำแนะนำการดำเนินงานอำเภอนำร่อง Smart Office สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว โดยมีนายสมาน ขอดจันทึก เกษตรอำเภอสีคิ้ว ได้นำเสนอการดำเนินงานและเยี่ยมชมระบบการให้บริการทางการเกษตร วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางธัญธิตา ศรีสุระ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำคุณสุรางค์ศรี วาเพชร และทีมงานจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมชม และให้คำแนะนำการดำเนินงานอำเภอนำร่อง Smart Office สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน โดยมีนางบังอร แสงอินทร์ เกษตรอำเภอสูงเนิน ได้นำเสนอการดำเนินงานและเยี่ยมชมระบบการให้บริการทางการเกษตร วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางธัญธิตา ศรีสุระ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำคุณสุรางค์ศรี วาเพชรและทีมงานจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมชม และให้คำแนะนำการดำเนินงานอำเภอนำร่อง Smart Office สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย โดยมีนายทวี จงปัตนา นำเสนอการดำเนินงานและเยี่ยมชมระบบการให้บริการทางการเกษตร วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)ร่วมงานมหกรรม "คืนความสุขให้คนในชาติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพลโท ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงาน“คืนความสุขให้คนโคราช”โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนคนโคราชสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ในการนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัด ฯ ร่วมคืนความสุขกิจกรรมคืนความสุข โดยแจกผัดหมี่โคราชให้ประชาชนที่มาร่วมงานรับประทานฟรี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะนิเทศงานคณะที่ ๒ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการจัดเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สายที่ ๒) การดำเนินงานตามนโยบาย MRCF ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
นายทวี จงปัตนา เกษตรอำเภอโชคชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย และนางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านงิ้ว ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

แจ้งอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง พิธีมอบเงินเหลืมเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2556 ที่ นม 0009/ว3568 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

แจ้งอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด หนังสือที่ นม 0009/ว3519 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

แจ้งเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ให้ดาวน์โหลดรูปแบบป้ายงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผลิตข้าว และคืนความสุขให้ชาวนา หมายเหตุ 1.) ขนาดป้ายมอบเงินช่วยเหลือ ขนาด 90x40 cm 2.) ขนาดป้ายงานฯตามความเหมาะสมของสถานที่

แจ้งอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การ สัมมนาการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาความรู้การผลิตสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน  และการประชาสัมพันธ์ติดตามประเมินผล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่  ๒๘-๓๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๗ ณ เขาใหญ่สายธารรีสอร์ท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
แผนที่สถานที่ ... กำหนดการ......กลุ่มบุคคลเป้าหมาย

เกษตกรรายเก่า/แปลงใหม่และ เกษตรกรรายใหม่ (เกษตรกรที่ไม่มีข้อมูลในแบบยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/2558) ให้ใช้แบบ ทบก.รายแปลง ประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ** ดาวน์โหลดแบบ ทบก. รายแปลง ** คู่มือการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำแนกกิจกรรมรายแปลง **

แจ้งอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หนังสือที่ นม 0009/ว3337 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557.

แจ้งอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ. โนนแดง โนนไทย โนนสูง สีดา เมือง ขามสะแกแสง เฉลิมพระเกียรติ)
เรื่องมติคณะรักษาคสามสงบแห่งชาติ วันที่ 17 มิถุนยน 2557 โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 หนังสือที่ นม 0009/ว3336 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557.

   
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 13 ถนนกำแหงสงคราม  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
e-mail : khorat@doae.go.th
,it.kasetkhorat@gmail.com